Tané Hermetic Especialistas en puertas herméticas

HISTORIA

 Des de 1921 obrint portes

Desde 1921 abriendo puertas

Since 1921 opening doors

 

1921

 

Els inicis de la fusteria Tané al carrer Bellaire (Olot)

Los inicios de la carpintería Tané en la calle Bellaire (Olot)

The beginnings of the Tané carpentry workshop in Bellaire street (Olot)

 

 

Anys 20. Primer document en què es veu al fons la fusteria amb els bastiments recolzats a la porta/ Primer documento en el que se ve al fondo la carpintería con los marcos apoyados en la puerta / First document showing the carpentry workshop in the background, with frames leaning against the door

   

El fundador, Jaume Tané i Badosa (a la dreta), amb el veí cisteller davant del seu taller / El fundador, Jaume Tané i Badosa (a la derecha), con el vecino cestero frente a su taller / The founder, Jaume Tané i Badosa (on the right), with the neighbouring basket-maker in front of his workshop

 

1950-1960

 

A finals dels anys quaranta la demanda de la indústria agroalimentària ja requereix un tipus de porta determinat i s’incorpora una secció especialitzada en aquests productes al final de la dècada.

 

A finales de los años cuarenta la demanda de la industria agro-alimentaria ya requiere un tipo de puerta determinado y se incorpora una sección especializada en estos productos al final de la década.

 

At the end of the forties the demand of the food industry already requires a specific type of door and by the end of the decade a specialised section manufacturing that kind of products is incorporated in the organisation.

 

Portes pivotants de fusta dels anys 50-60 / Puertas pivotantes de madera de los años 50-60 / Wooden pivot doors from the 1950s and 1960s

Retrat de Francisco Tané i Sala
Retrato de Francisco Tané i Sala
 Portrait of Francisco Tané i Sala

En Francisco amb la Pilar quan festejaven i els seus pares, en Jaume i la Maria
Francisco con Pilar cuando eran novios y sus padres, Jaume y Maria
Francisco with Pilar when they were dating and his parents, Jaume and Maria

 

1960-1970

 

El nou taller del carrer Verge del Portal

El nuevo taller de la calle Verge del Portal

The new workshop in Verge del Portal Street

 

 

1968. Seqüència del muntatge d’una porta a l’exterior del taller per fer fotografies per als catàlegs / Secuencia del montaje de una puerta en el exterior del taller para realizar fotografías para los catálogos / Sequence of installing a door outside the workshop to take photographs for the catalogues

Anys 60. El taller de Verge del Portal / Años 60. El taller de Verge del Portal / 1960s. The workshop at Verge del Portal Street

     

 

 

El contracte amb Markus i l’intercanvi de viatges
entre Olot i Krimpen aan den Ijsse
l

El contrato con Markus y el intercambio de viajes
entre Olot i Krimpen aan den Ijssel

The contract with Markus and the exchange of trips
between Olot and Krimpen aan den Ijssel

 

Des de 1966 Tané és agent de Markus Holanda (inventor de la porta hermètica) per a Espanya,
l’intercanvi de tecnologia ens propulsa cap al lideratge del mercat industrial.

Desde 1966 Tané es agente de Markus Holanda (inventor de la puerta hermética) para España, el
intercambio de tecnología nos propulsa hacia el liderazgo del mercado industrial.

Since 1966 Tané was agent for the Spanish market of Markus Holland (inventor of the hermetical
door). The technological exchange boosts Tané up to the industrial market leadership.

 

1970-1980

       

1974. Viatge a Holanda. Francisco Tané, Ferran Andrés, Josep Canal, J. J. Markus i Henk Schouten /
1974. Viaje a Holanda. Francisco Tané, Ferran Andrés, Josep Canal, J. J. Markus y Henk Schouten /
1974. The trip the Netherlands.. Francisco Tané, Ferran Andrés, Josep Canal, J. J. Markus and Henk Schouten
1978. Visita a Holanda. Francisco Tané, Ferran Andrés, Astrid Verweijen, J. J. Markus, Josep Canal, Ross Markus i Henk Schouten /
1978. Visita a Holanda. Francisco Tané, Ferran Andrés, Astrid Verweijen, J. J. Markus, Josep Canal, Ross Markus y Henk Schouten /
1978. Visit to the Netherlands. Francisco Tané, Ferran Andrés, Astrid Verweijen, J. J. Markus, Josep Canal, Ross Markus and Henk Schouten

Patents i transferència de tecnologia

Patentes y transferencia de tecnología

Patents and technology transfer

 

Després dels acords de principis del 1967, de seguida comencen a arribar als tallers Tané instruccions sobre manipulació de peces i sobre el muntatge de raïls i de diferents varietats de portes. Es tracta de plànols, es­pecificacions tècniques, especejaments gràfics —fulls tècnics en què cada peça es projecta individualment i per separat fora del dibuix base, a fi de poder-la tractar amb precisió—, etc.   Después de los acuerdos de principios de 1967, en­seguida empiezan a llegar a los talleres Tané instruccio­nes sobre manipulación de piezas y sobre el montaje de carriles y de diferentes variedades de puertas. Se trata de planos, especificaciones técnicas, despieces gráficos —hojas técnicas en las que cada pieza se proyecta indi­vidualmente y por separado fuera del dibujo base, para poder tratarla con precisión—, etc.  

After the agreements at the start of 1967, the Tané workshops immediately began to receive instructions on the handling of parts and the assembly of rails and the different types of doors. These included drawings, technical specifications, graphic exploded views —tech­nical sheets in which each part is individually and sepa­rately projected outside the basic drawing, to enable it to be processed with precision— etc.

           
     

A Holanda, aprenent a muntar portes / En Holanda, aprendiendo a montar puertas /

In The Netherlands, learning to assemble doors

 

1974. Diversos catàlegs amb la firma Markus-Tané / Varios catálogos con la firma Markus-Tané

/ Several catalogues with the firm Markus-Tané

             
   

Anys 80. Diverses instal·lacions de portes corredisses

Años 80. Varias instalaciones de puertas correderas

1980s. Several sliding door installations

 

Tané fabricant

Tané fabricante

Tané, manufacturing

 

 

L’acolliment del mercat va ser més que notable i les vendes de les portes van créixer considerablement. Tant és així que després d’un any Francisco Tané ja pensava en la manera d’augmentar l’activitat del taller.   La acogida por parte del mercado fue más que notable y las ventas de las puertas crecieron considerablemente. Tanto es así que al cabo de un año Francisco Tané ya pen­saba en la manera de aumentar la actividad del taller.  
The doors were welcomed by the market with exceeding relevance and sales grew considerably. So much so that after a year, Francisco Tané was alre­ady mulling over how to boost the workshop’s acti­vity.

 

   

Foto il·lustració de la primera porta industrial per als catàlegs

Foto ilustración de la primera puerta industrial para los catálogos

Photo illustration of the first industrial door for catalogues

1970. Fira Hogar-Hotel. El fundador, Jaume Tané, i la seva jove, Pilar Sunyer, a l’estand / Feria Hogar-Hotel. El fundador, Jaume Tané, y su nuera, Pilar Sunyer, en el estand / Hogar-Hotel trade fair. Founder, Jaume Tané, and his daughter-in-law, Pilar Sunyer, at the stand

1972. El petit Jaume, a la Fira de Girona / El pequeño Jaume, en la Feria de Gerona / Little Jaume at the Girona Fair

 

1971. Francisco Tané a l’estand de la Fira de Girona amb els artistes pintors i també amics Pere Plana Puig i Frederic Comellas / Francisco Tané en el estand de la Feria de Gerona con los artistas pintores y también amigos Pere Plana Puig y Frederic Comellas / Francisco Tané at the stand of the Girona Fair with painting artists and friends Pere Plana Puig and Frederic Comellas

1971. Muntatge de Vilà Moncau a la Fira de Girona / Montaje de Vilà Moncau en la Feria de Gerona / Vilà Moncau installation at the Girona Fair

 

 

Anys 80. Diverses instal·lacions de portes corredisses

Años 80. Varias instalaciones de puertas correderas

1980s. Several sliding door installations

 

La fàbrica de la Vall de Bianya

La fábrica de La Vall de Bianya

The La Vall de Bianya factory

 

1972. Pilar Sunyer amb la Dolors i en Jaume mirant el terreny comprat per a la nova nau / Pilar Sunyer con Dolors y Jaume mirando el terreno adquirido para la nueva nave / Pilar Sunyer with Dolors and Jaume viewing the land purchased for the new building

1973. Ferran Garcia filmant l’evolució de les obres / Ferran Garcia filmando la evolución de las obras / Ferran Garcia filming the progress of the works

1980. taller i exterior de la nau de Bianya / taller y exterior de la nave de Bianya / Workshop and exterior of the building in Bianya
Anys 70. Les maletes-maqueta amb el mecanisme i el model de porta van ser un gran avenç comercial / Años 70. Les maletas-maqueta con el mecanismo y el modelo de puerta representaron un gran avance comercial / 1970s. The suitcase-models with the mechanism and the door model were a commercial breakthrough
1980. Estand a la Fira Alimentaria de Barcelona / Estand en la Feria Alimentaria de Barcelona / Stand at the Alimentaria trade fair in Barcelona

 

1980-1990

 

La resposta a la crisi: més inversió

La respuesta a la crisis: más inversión

The answer to the crisis: further investment

 

  Posada en marxa de la punxonadora a Elgoibar (País Basc) amb Quim Puigvert / Puesta en marcha de la punzonadora en Elgoibar (País Vasco) con Quim Puigvert / Start-up of the punching machine in Elgoibar (Basque Country) with Quim Puigvert     1985. Primera màquina d’injectar / Primera máquina de inyectar / First injection moulding machine
  1984. Oficina tècnica amb Manel Padilla, Simó Roca i Pere Cros / Oficina técnica con Manel Padilla, Simó Roca i Pere Cros / Technical office with Manel Padilla, Simó Roca and Pere Cros     1987-1990. Procés de construcció de les oficines noves /
  1986. Oficines provisionals integrades a la nau, amb Ferran Andrés i Paquita Pujol / Oficinas provisionales integradas en la nave, con Ferran Andrés y Paquita Pujol / Provisional offices integrated in the building, with Ferran Andrés and Paquita Pujol     Proceso de construcción de las nuevas oficinas / Construction process of the new offices
  1987. A la Fira ExpoFryc. Ferran Andrés i Mercè Planella / En la Feria ExpoFryc. Ferran Andrés y Mercè Planella / At the ExpoFryc Fair. With Ferran Andrés and Mercè Planella     1988. Fira Alimentaria. J. J. Markus, Jaume Tané, Mercè Planella i Ross Markus / Feria Alimentaria. J. J. Markus, Jaume Tané, Mercè Planella y Ross Markus / Alimentaria trade fair. J. J. Markus, Jaume Tané, Mercè Planella and Ross Markus
    Anys 80. Instal·lacions de Casademont i Espuña / Años 80. Instalaciones de Casademont y Espuña / 1980s. Installations at Casademont and Espuña

 

1990-2000

 

Evolució de Tané Hermetic i fi de les relacions amb Markus

Evolución de Tané Hermetic y el fin de las relaciones con Markus

Tané Hermetic evolution and the end of the relationship with Markus

 

 

Anys 90. Noves oficines, nova maquinària i nova ampliació de la nau / Años 90. Nuevas oficinas, nueva maquinaria y nueva ampliación de la nave / 1990s. New offices, new machinery and a new extension to the building

   
   

 

    1992. Col·locació de la màquina d’injectar nova / Colocación de la máquina de inyectar nueva / Installation of the new injection moulding machine  
1992. El canvi de logo / el cambio de logo / The logo change    

 

 

Tané celebra el seus 75 anys d’existència i segueix desenvolupant nous models de portes per a diversos segments industrials alhora que s’incrementen també les exportacions.

Tané celebra el seus 75 anys d’existència i segueix desenvolupant nous models de portes per a diversos segments industrials alhora que s’incrementen també les exportacions.

Tané celebrates its 75 years of existence and continues with new developments and models of doors for several industrial segments while the export increases.

 

     
Anys 90. A les Canàries / Años 90. En las Canarias / 1990s. In the Canary Islands   1996. En Jaume a Campofrio / Jaume en Campofrio / Jaume at Campofrio   Anys 90. Primera porta de la sèrie per a assecadors / Años 90. Primera puerta de la serie para secaderos / 1990s. First door of the series for dryers   1996. Francisco Tané a la instal·lació de Campofrio / Francisco Tané en la instalación de Campofrio / Francisco at the Campofrio installation

 

Després de 25 anys de col·laboració, entre 1990-95, els camins de Tané i Markus es separen.

Después de 25 años de colaboración, entre 1990-95,  los caminos de Tané y Markus se separan.

After 25 years of co-operation, between 1990-95, the ways of Tané and Markus split.

 

 
Visita de Markus. Willem van der Spek, J. J. Markus, Ferran Andrés, Francisco Tané, Ferran Garcia i Jaume Tané  / Visita de Markus. Willem van der Spek, J. J. Markus, Ferran Andrés, Francisco Tané, Ferran Garcia y Jaume Tané / Markus visit. Willem van der Spek, J. J. Markus, Ferran Andrés, Francisco Tané, Ferran Garcia and Jaume Tané   2000. Visita de Markus. Malgrat el distanciament amb l’empresa, la relació personal i professional amb el senyor Markus va continuar durant anys / Visita de Markus. A pesar del distanciamiento con la empresa, la relación personal y profesional con el señor Markus continuó durante años / Markus visit. Despite distancing between the companies, the personal and professional relationship with Mr. Markus continued for years

 

2000-2008

 

Direcció comercial i creixement

Dirección comercial y crecimiento

Sales management and growth

 

   
Ampliació de la nova nau / Ampliación de la nueva nave / Extension of the new building   2004. Trasllat de la punxonadora / Traslado de la punzonadora / Relocation of the punching machine   2000. Posada en marxa de la punxonadora / Puesta en marcha de la punzonadora / Commissioning of the punching machine

 

   
  2002. A la Fira ExpoFryc / 2002. En la Feria ExpoFryc / 2002. At the ExpoFryc Fair

 

Tané s’ha convertit en un dels líders mundials del mercat, continuem especialitzant-nos investigant i desenvolupant les portes hermètiques del futur.
Hem fabricat la primera porta corredissa homologada del mercat alhora frigorífica i tallafoc EI
2 120 min.

 

Tané se ha convertido en uno de los líderes mundiales del mercado, seguimos especializándonos, investigando y desarrollando las puertas herméticas del futuro.
Hemos fabricado la primera puerta corredera homologada del mercado a la vez frigorífica y corta fuegos EI
2 120 min.

 

Tané has become one of the world leaders of the market, we continue specializing, investigating and developing the hermetical doors of the future.
Tané introduces the first certified sliding door of the market which is at the same time Cold storage door and Fire Rated EI2 120 min.

 

   
Primer assaig de la porta frigorífica tallafocs amb Enric Nuñez, Paco Tané, Narcís de Ciurana, Francesc Vila / Primer ensayo de la puerta frigorífica cortafuegos con Enric Nuñez, Paco Tané, Narcís de Ciurana, Francesc Vila / First trial of the cold room fire door with Enric Nuñez, Paco Tané, Narcís de Ciurana, Francesc Vila  

2008. Oficina tècnica i taller /
Oficina técnica y taller /
Technical office and workshop

 

   
         
     
2008. Oficines, plegadora, sector injecció, primer centre de mecanitzat d'alumini i seccions d'acabats / Oficinas, plegadora, sector de inyección, primer centro de mecanizado de aluminio y secciones de acabado /
Offices, bending machine, injection sector, the first aluminium machining centre and two workshop finish sections

 

 
Phocas Savenije amb els plànols i el primer assaig d’una porta corredissa acústica de 52 dB / Phocas Savenije con los planos y el primer ensayo de una puerta corredera acústica de 52 dB /
Phocas Savenije with the drawings and the first trial of a 52 dB acoustic sliding door

 

     
Fotos d’instal·lacions amb portes de grans dimensions / Fotos de instalaciones con puertas de grandes dimensiones  / Photos of installations with large doors

 

2009-2021

 

El crac del 2009, la superació i reptes de futur

El crack del 2009, la superación y retos de futuro

The 2009 crash, prevailing and challenges for the future

 

El telèfon va deixar de sonar, tots els projectes es van aturar i va començar una crisi que va durar gairebé deu anys.

El teléfono dejó de sonar, todos los proyectos quedaron parados y comenzó una crisis que duró casi diez años.

The phone stopped ringing, all projects came to a standstill and a crisis began that would last nigh on ten years.

 

  Reunió directiva amb Francisco Tané, Jaume Tané i Ferran Andrés / Reunión directiva con Francisco Tané, Jaume Tané y Ferran Andrés / Management meeting featuring Francisco Tané, Jaume Tané and Ferran Andrés    

 

El 2014 es fabrica la primera porta de junta inflable, amb la qual s’entra en una nova línia de negoci: les portes d’hermeticitat absoluta d’altes prestacions biomèdiques.

En 2014 se fabrica la primera puerta de junta hinchable, con la que se entra en una nueva línea de negocio: las puertas de hermeticidad absoluta de altas prestaciones biomédicas.

The first door with an inflatable seal was manufactured in 2014, marking the start of a new line of business: fully airtight doors with high biomedical performance.

 

 

Els anys de la crisi ens van fer espavilar i vam crear més models que els que s’havien creat en quaranta anys.
S’ha ampliat la gamma de productes, amb totes les seves variants, s’han creat nous models de portes, s’han buscat nous materials i s’han obert nous mercats amb noves oportunitats de negoci.
Hem apostat fort per la sostenibilitat i enguany produirem bona part de la nostra energia amb plaques solars.

Los años de la crisis nos obligaron a mejorar y creamos más modelos que en cuarenta años.
Se ha ampliado la gama de produc­tos, con todas sus variantes, se han creado nuevos modelos de puertas, se han buscado nuevos materiales y se han abierto nuevos mercados con nuevas oportunidades de negocio. 

Hemos apostado fuerte por la sostenibilidad y este año produciremos la mayor parte de nuestra energía con placas solares.

The years of crisis required us to wake up and create more models than we had created in forty years.
The product range has been extended, with all its variants, new door models have been created, new materials have been sought and new markets have been unlocked with new business opportunities.
We have made a firm commitment to sustainability and this year we will produce a large part of our energy using solar panels.

 

 

 

Per encarar els nous reptes, cal tenir el millor equip humà, la millor maquinària, els millors proveïdors i les millors instal·lacions d’última generació, i aquí és on som ara.

Para encarar los nuevos retos, es necesario disponer del mejor equipo humano, la mejor maquinaria, los mejo­res proveedores y las mejores instalaciones de última generación, y aquí es donde nos encontramos ahora.

To face new challenges, you have to have the best team, the best machinery, the best suppliers and the best cutting-edge facilities, and this is where we are now.

 

 
Nous centres de mecanitzat d'alumini i fusta / Nuevos centros de mecanizado de aluminio i madera / New aluminium and wood machining centres   Nova punxonadora / Nueva punzonadora / New punching machine

 

      Noves paneladora,, màquina d'injectar i plegadora / Nuevas paneladora, màquina de inyectar, i plegadora / New press brake, new injection moulding machine, and new bending machine

 

    Dues seccions del taller / dos secciones del taller / Two workshop sections

 

   
  Plantilla actual de l'empresa Tané Hermetic / Plantilla actual de la empresa Tané Hermetic / Current workforce of Tané Hermetic    
   
  L'equip directiu actual: / El actual equipo directivo: / Current management team:
Ferran Andrés, Judit Martra, Marc Boada, Marc Company, Peter De Jaeger Ponnet,
Narcís de Ciurana, Jaume Tané, Joaquim Puigvert
   

 

  I encarem el futur amb il·lusió, amb els coneixements, l’experiència i les ganes de se­guir obrint portes per a tot el món. Doors for life!  

 

  Y encaramos el futuro con ilusión, con los conocimientos, la experiencia y las ganas de con­tinuar abriendo puertas para todo el mundo. Doors for life!  

 

  And we face the future with enthusiasm, knowledge, experience and the desire to continue opening doors for everyone. Doors for life!  

 

 

 

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios.

 

Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí

Acepto